Blå Design

Montessori Norge

2020, visuell identitet, redesign, redaksjonell design


Bakgrunn
Montessori Norge er en samlende medlems­organisasjon for norske montessoriskoler, barnehager og andre interesserte. Per august 2020 er 91 montessori­skoler, 38 montessori­barnehager og 10 foreninger medlemmer i Montessori Norge. Målet med for­bundet er å bidra til økt interes­se for, og kun­nskap om, montessori­pedagogikk i Norge. Montessori­pedagogikk har en mer hel­hetlig til­nærming til læring, og går enkelt sagt ut på å tilret­telegge for barnets iboende nysgjer­righet og lærings­evne.

Oppgave
Montessori Norge kom til Blå Design for å få utviklet en visuell identitet med tilhørende maler. Den eksisterende logoen skulle beholdes. Montessori Norge ønsket at kommunika­sjonen skulle fremstå mer profe­sjonell og gjennom­arbeidet, samtidig som den skulle være lettere og mer effektivt å bruke og jobbe med. Målet med opp­gaven var å gjøre det lettere å kommunisere tydelig og samtidig få større gjennom­slags­kraft, noe som kunne bidra til å styrke Montessoris om­dømme og merke­vare i Norge. En kom­munikasjons­strategi de utviklet sammen med Corporate Communications sier opp­summert: «Fra å være en ukjent og litt sær alternativ pedagogikk skal Montessori bli et spennende lærings­syn, kjent for skoler og barne­hager av høy kvalitet.»

Løsning
Det var et ønske om en ren este­tikk som reflekterer Montessori, hvor man verd­setter det rene og ryddige. «Fremtids­rettet»,«forsknings­basert» og «bære­kraftig» var viktige stik­kord som skulle reflekteres i designet, og for å kom­munisere dette ble tre­kanten, eller pilen, fra logoen tatt ut som et bærende element i designet. Den ble satt opp til å brukes på ulike måter og i ulike stør­relser, og gir rom for variasjon med enkle grep, noe som var viktig for kunden da de selv skulle ut­vikle kom­munikasjon og magasin etter at maler var ferdige. En farge­palett ble ut­viklet basert på en eksisterende palett, men med dusere versjoner for et mykere og friskt ut­trykk. En grid med romslige marger og mye luft ble satt opp for å gjøre plass til store bilde-/ og illustrasjons­flater.

I til­legg til den visuelle identiteten ble det ut­viklet maler til brosjyrer, plakater, presentasjoner og merch. Montessori­-magasinet ble deret­ter re­designet med utgangspunkt i den nye visuelle identiteten, og en om­fattende lære­plan ble designet og brukket om.