Blå Design

HealthPack

2020, nettside, emballasjedesign, redesign, markedsmateriell


Bakgrunn
HealthPack ut­vikler og produ­serer multi­vitaminer av høy kvalitet med et mål om å til­by markedets beste multi­vitamin og omega-3 i smarte porsjons­pakninger. Selskapet ble startet i 2017 og er en ut­fordrer i markedet.

HealthPack kom til Blå Design fordi deres kom­munikasjon ikke nådde ut til mål­gruppen og med et ønske om å øke salget. Nett­side og generell kom­munikasjon for­midlet ikke den høye kvaliteten som produktene inne­har, og frem­sto som uover­siktlige og lite hel­hetlige.

Oppgave og løsning
Vår første opp­gave var å for­bedre nett­siden ved å om­struktu­rere og spis­se inn­holdet mot mål­gruppen. Vi måtte for­holde oss til begrens­ninger i den eksi­sterende nettside­løsningen (CMS), noe som la føringer for hva som kunne gjøres av design­endringer.

Primær­mål­gruppen er personer mellom 30–60 år som er opp­tatt av et sunt kost­hold og en aktiv livs­stil. Høy kvalitet, helse og natur­lige rå­varer var viktige stik­kord i ønsket ut­trykk. Store inspirerende bilder kombinert med en stram typografi og en palett av grønn­toner ble bygge­steiner i den visuel­le identiteten. Ikoner ble utviklet for å bygge opp under produkt­fordelene, på en enkel og informativ måte.

Etter at nett­siden var relansert re­designet vi HealthPacks embal­lasje med utgangs­punkt i den nye visuelle palet­ten. Frem til nå har HealthPack fokusert på salg gjennom nett­butikken, men ønsker frem­over å selge mer fra butikk. Det var der­for viktig å skape en mer at­traktiv embal­lasje. En skrå­linje ble det bærende elementet mel­lom produkt-/­stemnings­bilde og informasjon for å skape et sær­egent ut­trykk. Logoene ble tryk­ket i sølv­folie og det ble brukt preg (for­høyning i papiret) for å bygge opp under produktets kvalitet. Vi ut­viklet navnet «DayPack» for å for­sterke og definere produktets es­sens, da de er den eneste aktøren på markedet som til­byr slike smarte dags­pakker.