Blå Design

Klassisk tirsdag

2017, visuell identitet, webdesign, profileringsmateriell


Fire ulike, konkur­rerende Oslo-­baserte kammer­orkestre ønsket å til­trekke seg flere publikum­mere. I samar­beid med Dextra Musica kom de frem til at de ville gå sammen om et felles konsert­tilbud hvor alle aktørene var presentert – Klassisk tirsdag. Med et felles konsert­tilbud ønsket kammer­orkestrene å stå sterkere, fremstå tyde­ligere og å kunne tilby mer til­gjengelig og enklere konsert­informasjon. – Som igjen skulle kunne generere flere publikum­mere på kon­sertene.

Ut­fordringen for Blå Design ble å skape en felles merke­vare og identitet til Klassisk tirsdag som kunne gjen­speile det unike med konsertene, orkestrenes kvalitet og konsert­enes stemning. Tilbudets logo skulle også fungere på hver av aktørenes eget materiell med deres egne identiteter. Vi skulle henvende oss til mål­gruppen «kultur- og musikk­interesserte i alle aldre», samt beholde det eksi­sterende kjerne­publikumet på 50+. I tillegg var det et ønske om å kunne til­trekke seg unge voksne og turister i Oslo.

«Klassisk musikk av verdens­klasse i et intimt og tett konsert­format».

Payoff, design­strategi og visuell identitet ble utviklet av Blå Design. «Tett på musikken» ble raskt en define­rende setning i arbeidet, både for det visuelle og som hoved­kommunikasjon. En setning som formidler det unike med konsertene, at de finner sted i formelle og uformelle små scener, og man kan ofte sitte helt tett opp mot artistene. Navnet «Klassisk tirsdag» ble etablert i samarbeid med aktørene. – Et navn som tydeliggjør tilbudet og gjør det enkelt for publikum­mere å huske den fast­satte konsert­dagen.

Vi ønsket å få frem «tett på musikken» og det bevegende og følelses­messige inn­trykket en klassisk konsert kan gi – og utviklet derfor en egen levende og kontrast­fylt illustrasjons­strek til identitetens logo og hoved­elementer. Vi ønsket samtidig å differen­siere konseptet i deres egen sjanger, som bestod av mye mørke farger, og valgte derfor en lett og frisk lyse­blå hoved­farge med en temperaments­full rød strek i kontrast. Illustra­sjonene blir brukt som bærende element fremfor bilder for å skape en tydelig differen­siering og samtidig for å skape en sterk helhet og merke­vare. Illustra­sjonene gjør det også lettere å forene de fire ulike aktørene og deres egne identiteter under ett visuelt språk. En «stempel-­versjon» av logoen ble også utviklet som et sort klistre­merke, som de ulike aktørene kan bruke på eget materiell.

Visuell identitet inkludert nett­side, plakater, flyers, animasjon, klistre­merker og rollups har til nå blitt utviklet.

Foto: Solveig Knutsen

Musikk i animasjon: Soon-Mi Chung og Oslo Camerata