Blå Design

Gode Pasientforløp

2018, visuell identitet, illustrasjon, profileringsmateriell


KS og Folkehelse­instituttet står bak «Gode pasient­forløp» på oppdrag for Helse- og omsorgs­departementet. Mange kommuner og sykehus deltar i lærings­nett­verket for Gode pasient­forløp hvor man jobber for at eldre og kronisk syke skal opp­leve hel­hetlige, trygge og koordinerte tjenester. De samme aktørene står også bak «Hva er viktig for deg?»-dagen, en dag som opp­muntrer til flere gode samtaler mellom dem som gir helse- og omsorgs­tjenester, og dem som mottar disse tjenestene.

Kunden kom til Blå Design for å få utviklet en visuell identitet til Gode pasient­forløp, da de så et sterkt behov for å fremstå mer tydelige, hel­hetlige og profesjo­nelle. Ved å gi Gode pasient­forløp en tydelig identitet, ville det bli enklere for satsingen å skape en helhet i kommunikasjons­arbeidet – og samtidig synlig­gjøre, styrke og skille avsender fra konkur­rerende satsinger. Identiteten til Hva er viktig for deg?-dagen skulle også opp­dateres, og det var et ønske om at disse to satsingene skulle ha en viss til­hørighet.

Løsning Gode Pasientforløp
Da det var et ønske om et imøtekom­mende og varmt uttrykk valgte vi en skrift­familie med humane og runde kvaliteter. Ordbildet ble også tre­delt for å for­sterke dette. Gode over­ganger og trygge pro­sesser står høyt i fokus for sats­ingen, noe som er repre­sentert som en integrert og forlenget binde­strek i den natur­lige ord­delingen. Denne streken – for­løpet – utvikler seg videre i identi­teten som en «handlings­strek» med ulike illustra­sjoner av pleier- og bruker­relasjoner. Nye bilder ble tatt med fokus på glede og omsorg. Bildene kombinert med hoved­fargene beige, grønt og sort gir identiteten et friskt, inspi­rerende og moderne ut­trykk.

Løsning «Hva er viktig for deg?»-dagen
Identi­teten til «Hva er viktig for deg?»-dagen var allerede etablert før kunden kom til Blå Design, og vår oppgave ble derfor å re­designe/opp­gradere denne. Snakke­boblen, typografi og farger ble utviklet videre og justert, og nye illustra­sjoner ble utviklet. Illustra­sjonene har fokus på samtalen mellom bruker/­pleier, har tatt med streken fra Gode pasient­forløp som en out­line, men også med sin egen friske og farge­rike farge­palett. Identi­teten skal utstråle glede, samar­beid og positivitet, og siden starten i Norge i 2014 har «Hva er viktig for deg?»-dagen blitt en interna­sjonal bevegelse. I fjor markerte over 30 land denne dagen.

Foto: Anne Elisabeth Næss