Blå Design

Ambulanseforum

2020, redaksjonell design, visuell identitet, redesign, illustrasjon


Bakgrunn
Ambulanseforum er et samlings­punkt for faglig utvikling og kunn­skap om akutt­medisin. Deres ambisjon er å dele livreddende kunnskap, noe som gjøres gjennom daglige nyheter på sin nettside, utgivelse av tids­skriftet og ved å arrangere en stor konferanse årlig. Ambulanse­forum er til for å styrke pre­hospital akutt­medisin, for infor­masjon om fors­kning, nye produkter og behandlings­metoder og for utveksling av fortel­linger om hvordan man driver tjenes­tene både i Norge og verden.

Oppgave
Ambulanse­forums tids­skrift hadde behov for et redesign da det hadde et tett­pakket innhold som ikke kom helt til sin rett, og et design som ikke hadde vært opp­datert på flere år. Målet med redesignet var å bevare gjen­kjenneligheten, og å gjøre innholdet mer til­gjengelig og inspirerende for leseren. Tids­skriftet skal gjen­speile både de tøffe og myke sidene ved faget, noe vi også måtte ta hensyn til.

Løsning
Vi beholdt gjennkjenneligheten til den eksisterende logoen, men rentegnet og forenklet den for å gi den et strammere og mer ryddig uttrykk. For å gi tids­skriftet en sterkere identitet og tydeligere til­hørighet til de norske ambulanse­tjenestene valgte vi å endre primær­fonten til Helvetica Now. Dette typesnittet sam­svarer med det som er benyttet på norsk ambulanse­transport i dag. Som tilleggs­font valgte vi Blacker – som med sine seriffer – tar igjen det skarpe rett­vinklede uttrykket fra ambulansenes rute­mønster, men som også gir et humant og mykt uttrykk med sine runde grunnformer. Bruk av ambulansens hoved­farger, samt valør av disse ble valgt for å gi en tydelig rød tråd til det visuelle land­skapet. Sam­tidig ga vi en hoved­vekt av hvitt i tids­skriftet for et lett, inspirerende og vennlig uttrykk. Rute­mønsteret fra ambulansene er videre­ført i designet for å gi en god visuell link og identitet, dette er gjort i form av rutete bilde­masker, ikoner og elementer.

Blå Design gjør også layout på hver utgave, og utvikler illustrasjoner etter behov for et hel­hetlig og gjennom­arbeidet uttrykk.

Resultat
Et tids­skrift med mer til­gjengelig inn­hold, tydeligere iden­titet og flere inspirerende leser­innganger.