Blå Design

Ås kommune

2018, stand, event, informasjonsdesign, tidslinje, innspillstavle


Bakgrunn
Ås er satt som satsnings­område av staten og Ås sentrum er derfor i vekst og endring. Ås kommune skal bidra med en trygg, forutsig­bar og inkluderende prosess til sine innbyg­gere. I forbindelse med mat- og teknologi­festivalen SmakÅs ønsket Ås kommune å delta på denne, og få utviklet materiell som kunne informere deres innbyg­gere om status i plan­arbeidet. Ås kommunes visuelle identitet skulle ivaretas samtidig som det var et ønske om å uttrykke deres verdi­ord: miljø, mang­fold og mulig­heter.

Løsning
Vi utviklet et pop-up plan­kontor, en stand som kunne trekke og inkludere pub­likum, med fokus på barne­familier. For å fortelle om Ås sin historie, plan­arbeidet og fremtidige Ås, designet vi en stor og dynamisk tids­linje med tids­perioder oppdelt på metall­plansjer, festet på et ramme­verk i tre, snekret til for­målet. Valg av materialer ble gjort med tanke på miljø, mulighet for utskif­ting og videre bruk i årene frem­over. Samtidig ville material­valget være en tydelig­gjøring av Ås kommune som en miljø­bevisst kommune. Ås kommunes visuelle identitet ble ivare­tatt ved riktig bruk av fonter, avstander, farger og mønstre. I kombinasjon med tids­linjen lagde vi en ekstra modul som bestod av tavle­flater hvor innbyg­gerne selv kunne skrive og tegne på ønsker til kommunen. Det ble også laget et område med bord og stoler for samtaler og aktiviteter for barn og voksne.

Resultat
Standen ble veldig godt besøkt, og det var en jevn strøm av besøkende hele dagen. Spesielt trakk tids­linjen mange interes­serte, og innspills­tavlene var helt fulle på slutten av dagen. I til­legg var det mange som var spesielt interes­serte i plan­arbeidet og benyttet mulig­heten til å sette seg ned rundt bordet og slå av en prat.

Foto: Ellen Margrete Ceeberg