Blå Design

Ultimovacs

2015, visuell identitet, webdesign, redesign, profilerings­materiell


Re­design av visuell identitet for Ultimovacs. Bio­teknologi­selskapet Ultimovacs AS har som mål å utvikle en tera­peutisk kreft­vaksine basert på forskning fra Oslo Universitets­sykehus og Universi­tetet i Oslo. Dette er en inno­vativ og moderne kreft­behandling, hvor vaksinen skal stimulere immun­systemet til å kjenne igjen, angripe og drepe kreft­celler, såkalt immun­terapi. Vaksinen som utvikles av Ultimovacs er til­tenkt be­handling av de fleste kreft­typer.

Blå Design fikk opp­draget med å re­designe deres visuelle identitet, samt utvikle ny nett­side. Da den eksisterende identiteten var godt inn­arbeidet og kjent i det fag­lige miljøet i Norge, utviklet vi identiteten med en sterk gjen­kjennelighet.

Det var flere utfordringer i deres eksisterende identitet, blant annet kunne symbolet lett forveksles med et kake­diagram. Vi jobbet ut justeringer på symbolet slik at det tydeligere visualiserte vaksinering, samt kerning og justering av bokstav­formene.

Det var et ønske om en fag­tung nett­side, da mål­gruppen for Ultimovacs primært er andre forskere, poten­sielle samarbeids­partnere og investorer.

Vi utviklet bilde- og illustrasjons­manér, typo­grafi, postale elementer, web og maler for presentasjon, annonser, m.m