Blå Design

Norli

2023, visuell identitet, redesign, designmanual, merkevare­bygging, butikk- og profilerings­materiell


Bakgrunn
Norli ble grunn­­lagt i 1890 som «Bog og Papir­handel Olaf Norli», og er i dag den største tradisjo­nelle bokhandel­­kjeden i Norden. Kjent for sin gode service – og det største utvalget. De har i dag 190 butikker, og kunde­­klubben Norli Pluss har pas­sert 820.000 medlem­mer. Norli er i vekst, leverer gode resultater og har høy kunde­­til­fredshet.

Norli er faktisk en av verdens beste bok­handlere, og Norlis butikk i Universitets­­gata i Oslo var en av tre nominerte til å mot­ta prisen for beste internasjonale bok­handel hos London Book Fair 2022.

Norli har en godt etablert mål­gruppe på 60 +, som er stor­­lesere av bøker, men ser at de har en del å gå på for å til­trekke seg det yngre markedet. En del opplever Norli som en litt traust og gammel­dags bokhandel, og tenker at de kun kan bøker.

Norli ønsket bistand til å lage en sterk, gjen­­kjen­nelig og samlet visuell identitet – som samtidig klarte å for­midle deres unike historie og konkur­ranse­­fortrinn.

Oppgave og løsning
Etter en grundig analyse av merke­varen og deres konkur­renter fikk vi at vi måtte ta en real opp­rydning i deres visuelle kommunika­sjon. Vår opp­gave ble i hoveds­ak å samle uttryk­ket og skape en mer moderne identitet, samt få frem «gode tilbud og priser» på en ryd­dig og over­siktlig måte. Deres historie måtte også få mer plass – det ekte og autentiske Norli måtte opp og frem.

Mange av Norlis butik­ker hadde gjennom­gått et re­design av interiøret og fremsto som friskere og mer autentiske – med inn­bydende, høye bok­­hyller med stiger. Et grep som tar Norli på rett vei, men den visuelle identiteten hang etter. Designet og komm­unika­sjonen var generelt veldig sprikende, uten noen konse­kvente grep i form av typografi, farger eller stiler. Ut­trykket opp­levdes som rotete, uoversikt­lig og lite tydelig – deres historie, kunn­skap og produkt kom rett og slett ikke til sin rett.

«Hoved-DNAet» til Norli (logo og hovedfarge) måtte være gjen­­kjen­nelig da merkevaren var godt etablert med en høy kunde­tilfredshet og lojalitet. Vi landet derfor på å modernisere logo/­navne­­trekket med små grep, og samtidig fjerne den ovale formen bak, da denne var både utdatert og over­­flødig.

Logoen er re­designet med tanke på å ivareta gjen­­kjennelig­heten fra tidligere, og optimalisert. Bly­­versjonen av fonten Caslon er brukt som utgangs­punkt – for et rundt og venn­lig ut­trykk. Enkelte detaljer fra tidligere logo er videre­­ført for å gjøre logoen mer individ­uell og distinkt. Kon­trasten er optimali­sert, slik at den skal fungere godt både i store og små størrelser. Logo er tegnet for hånd av Skriftkompaniet.

En logo med under­tittel brukes der det er hensikts­­messig, og helst så mye som mulig. «Siden 1890» er en viktig del av Norlis historie, og for­­sterker og under­bygger imaget som den ledende og autentiske bok­­handelen. Det gir en følelse av soliditet og tradisjon som er verdi­full for å bygge merke­varen. Vi foreslo også en logo­­versjon med symbol. Den kan f.eks. settes på hoved­­elementer som poser og inn­paknings­­papir, og videre kan symbolet brukes alene som et dekorativt element. Dette gir en økt kvalitets­­følelse og tilfører det ekstra tradisjons­­rike preget som Norli er kjent for.

En freshere farge­­palett, samt stram­mere og renere typografi ble etablert som bygge­­stener i identiteten. «Futura» er valgt som hoved­­font på grunn av dens moderne, all­sidige og lett gjen­kjen­nelige sans-­serif design, som gir en klar og tydelig kommunika­sjon. Den geo­metriske formen gjør at den passer godt til forskjel­lige medier, og bidrar til en tidløs og karakteri­stisk visuell identitet.

Vi så at plakater og skilting burde oppleves som en «pause» i den visuelle støyen i butik­kene, og ut­formet disse med renere og ­roligere design. Dette resulterte i at de ble mer frem­­hevet og at informa­sjon og priser kom bedre frem. Vi ønsket at all kom­munika­sjon i butikk skulle spille på lag, side om side, og ikke konkur­rere med hverandre.

Alt fra hoved­­elementene som logo, farger og typografi, til andre eksponerings­­flater som plakater, poser og sosiale medier, er blitt re­designet og forankret i en design­­manual.