Blå Design

Negotia

2014, kampanje, art direction, plakat, flyer, spill


Strategi, art direction, tekst og design på kampanje for Negotia. Negotia er en politisk uav­hengig arbeids­taker­organisasjon til­sluttet YS, med medlemmer i privat sektor – hoved­saklig innen salg og IKT.

Negotia kom til oss med et ønske om å rekrut­tere nye medlemmer og bli mer synlige. Strategien vi sammen kom frem til var at vi gjennom å rette fokus mot ut­fordringer man kan møte i arbeids­livet kunne vise viktig­heten av å være organisert.

Konseptet vi landet på kalte vi «Karriere­stige­spillet». Med utgangs­punkt i det tradi­sjonelle stige­spillet designet vi et spill som illu­strerer situa­sjoner av brutte spil­leregler i arbeids­livet, og hvordan man som medlem i Negotia unngår disse.

Materialet skulle ha et ungt, men tro­verdig form­språk. I til­legg til en hendig folder i lomme­format og kampanje­plakat som skulle vises på offentlig tran­sport i Oslo og omegn, ble konseptet også gjort om til et spill i storformat.

Det var en flott kampanje som vi er svært stolte av. Vi har fått mange posi­tive tilbake­meldinger fra folk både innen­for Negotia og uten­for. Målet med kam­panjen var i første rekke synlig­gjøring. Plakaten vek­ket opp­merksomhet og hadde et tref­fende og morsomt bud­skap. Vi er så­pass fornøyde med resul­tatet at vi vurderer å bruke kam­panjen videre i andre byer i Norge. – Jannecke Strøm, Markeds- og informasjonssjef i Negotia